Tramiti la seva cèdula

Contactins per telèfon al 644 25 45 90 o si ho prefereix, ompli el formulari a continuació i un dels nostres arquitectes es posarà en contacte amb vostè per assessorar-li sobre aquest tràmit.


 

Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat es un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i es apte per a ser destinat a residència de persones, sense prejudici de que es desenvolupin altres activitats autoritzades. Les dades que consten a la cèdula son:

  • La adreça y ubicació de l’habitatge
  • La superficie útil de l’habitatge y de les habitacions
  • Les estàncias i els espais que composen l’habitatge
  • L’umbral màxim d’ocupació
  • La identificació y titulació de la persona tècnica que certifica l’habitatge

A la cèdula no figura el nom de la persona propietaria. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars i ocupants.
La cèdula d’habitabilitat es necessaria per tramitar un habitatge en venta, lloguer o cessió d’us, en primera transmisió o en posteriors. També es necessaria per donar d’alta serveis d’agua, electricitat, gas, telecomunicacions y altres serveis.
L’atorgament de la cèdula de habitabilitat no suposa la legalització de las construccions en quant a l’adecuació de l’us de l’habitatge a la legalitat urbanística.

cédula de habitabilidad

Què es la cédula de habitabilitat?

Es el document oficial emès per la Generalitat de Catalunya, que acredita que l’habitatge en el que es preten obtenir la cèdula compleix amb les característiques mínimes d’habitabilitat descrites al Decreto 55/2009 del 7 d’Abril de 2009.

A nivell general indica que l’habitatge es apta pel seu us com habitatge, previa certificació d’un tècnic qualificat.

Quan es necessària la cèdula d’habitabilitat?

Si es necessita llogar, vendre o donar d’alta un suministrament d’aigua o llum, canviar el nom del contracte.

Com es pot obtenir la cèdula d’habitabilitat?

El nostre departament tècnic realitzarà la gestió completa de la sol·licitud de la CÈDULA D’HABITABILITAT sense que vostè hagi de realitzar cap altre tràmit i abans de 48 hores després de realitzar la visita, tindrà la solicitut realitzada, o bi so ho desitja li entregarà el certificat visat pel COAC per que vostè sol·liciti a la Generalitat la cèdula d’habitabilitat

Quina documentació es necessita per sol·licitar la cèdula d’habitabilitat?

A priori, per sol·licitar la cèdula, només es necessita el certificat d’habitabilitat emès pel nostre departament tècnic, a no ser que l’habitatge sigui una planta baixa, entresol, àtic o sobre àtic.

En aquest cas s’haruà d’aportar a la sol·licitud, copia de les Escriptures d’obra nova o compraventa de l’habitatge o al seu defecte copia de la nota Registral en la que es descrigui la entitat com a habitatge.

Si es vol realitzar la sol·licitud d’un habitatge situat en una planta baixa i que a la seva descripció registral consta com a loca, parking o una altra descripció, previament s’haruà de realitzar un canvi d’us.

Pel canvi d’us d’una entitat, s’enten un Projecte on s’indiqui que la entitat preexistent compleix amb els requisits condicionants de la Normativa per la que pot ser registrada com un habitatge.
El nostre equip tècnic podrà realitzar també aquest servei.

Quant dura el tramit de sol·licitud d’una cèdula d’habitabilitat?

Un cop realitzada la visita tècnica i abans de les 48 hores, li remitirem per email els comprovants de la tramitació i de la sol·licitud amb el núm. definitiu de la mateix. En un plaç aproximat de 30 dies rebrà la cèdula per carta ordinaria al seu domicili.

Si durant aquest plaç rep alguna notificació de la Generalitat sol·licitant documentació complementaria per la emisió de la cèdula, el nostre departament tècnic li assessorarà per procedir a la seva emisió.